Bạn muốn dùng nước hoa theo hướng nào:

Bạn muốn nước hoa của mình theo hướng nào: 

Bạn muốn nước hoa của mình theo hướng nào: